ДОВЕРИЕ, ОПИТ, УСПЕХ!
Имотите на Югозападна България

Политика на поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕЛИ

„serdika1.bg” събира и използва информацията за целите на:

директен маркетинг;

изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

„serdika1.bg” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „serdika1.bg” договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира в секция "Контакти"

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

Достъп до собствените си лични данни;

Коригиране (ако данните са неточни);

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

Преносимост на личните данни между отделните администратори;

Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:

Псевдонимизация;

Криптиране;

Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

„serdika1.bg” поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

името и координатите за връзка на администратора;

целите на обработването;

описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органиът, регулиращ дейността на „serdika1.bg“ е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, Сердика 1 Недвижими Имоти ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

1. Основание, цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Сердика 1 Недвижими Имоти ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяните от нас услуги и включително за следните цели:

◘ създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите
◘ счетоводни цели
◘ статистически цели
◘ изпращане на информационни съобщения

2. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Сердика 1 Недвижими Имоти ЕООД?

Сердика 1 Недвижими Имоти ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

◘ При изпращане на електроно писмо - имената Ви, електронния Ви адрес, номер на телефон
◘ Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с поръчка за наши продукти и услуги – електронен адрес, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
◘ За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, ЕИК (ЕГН за физическите лица), адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
◘ Данни за използвания IP адрес - за статистически и маркетингови проучвания;

Срок на съхранение на личните Ви данни

◘ Сердика 1 Недвижими Имоти ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

3. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сердика 1 Недвижими Имоти ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки - Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме кеширана информацията на нашия сайт

Аналитични бисквитки - Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите.

Функционални бисквитки - Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни.

Бисквитки за прецизно таргетиране - Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

4. Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Сердика 1 Недвижими Имоти ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Партньори

Агенция за недвижими имоти Сердика 1

Имотите на Югозападна България

ОФИС СОФИЯ
бул. Константин Величков 15

Понеделник — Петък - 09:00 - 18:00
Събота - 10:00 - 14:00

0878 485 556


serdika1.bg@gmail.com

ОФИС БЛАГОЕВГРАД
ул. Кръстьо Асенов № 4

Понеделник — Петък
08:00 - 17:00

0878 485 556


serdika1.bg@gmail.com

  Колко струва моят имот?

Продажби

Наеми

Калкулатори

Кредитен калкулатор
Калкулатор нотариални такси

Полезно

Новини
Въпроси и отговори

Кариера при нас

Контакти

 
     
 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук